Chan Jing Hong

Chan Jing Hong

Chan Jing Hong

Founder @ https://groftware.tech; 3x  WWDC Scholar; I enjoy 🤿,🛹,🎸,✍🏻; Always shipping something new on https://www.producthunt.com/@chanjinghong;